برای اطلاعات بیشتر تورها باهمکاران ما در تماس باشید. 05131904

تور آنتالیا از مشهد نوروز 1400

Antalya Tour
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: AYTMHD-14002
شروع: جمعه - ۲۹ اسفند ۱۳۹۹
پایان: پنجشنبه - ۵ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۹ اسفند ۱۳۹۹
کد تور: AYTMHD-14002
شروع: شنبه - ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
پایان: جمعه - ۶ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
کد تور: AYTMHD-14002
شروع: جمعه - ۶ فروردین ۱۴۰۰
پایان: پنجشنبه - ۱۲ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۶ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: AYTMHD-14002
شروع: شنبه - ۷ فروردین ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۷ فروردین ۱۴۰۰
هتل(ها) سرویس موقعیت هتل دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بی تخت نوزاد انتخاب
BBLARA۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALLLARA۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALL-۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALLLARA۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۱۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALL-۱۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALLLARA۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL-۱۶,۹۴۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLSide۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL-۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALLکمر۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL-۱۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLALANYA۱۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLBELEK۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLALANYA۱۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALL-۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLBELEK۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL-۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLLARA - لارا۲۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLBELEK۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLکمر۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLLARA - لارا۲۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLANTALYA۲۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLLARA۲۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLLARA۲۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLلارا - LARA۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL-۲۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان۳۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLبلک _BELEK۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLLARA - لارا۲۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۳۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLبلک _BELEK۳۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLبلک _BELEK۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس موقعیت هتل دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بی تخت نوزاد انتخاب
BBLARA۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALLLARA۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALL-۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALLLARA۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۱۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALL-۱۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALLLARA۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL-۱۶,۹۴۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLSide۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL-۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALLکمر۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL-۱۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLALANYA۱۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLBELEK۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLALANYA۱۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALL-۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLBELEK۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL-۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLLARA - لارا۲۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLBELEK۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLکمر۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLLARA - لارا۲۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLANTALYA۲۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLLARA۲۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLLARA۲۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLلارا - LARA۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL-۲۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان۳۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLبلک _BELEK۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLLARA - لارا۲۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۳۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLبلک _BELEK۳۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLبلک _BELEK۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس موقعیت هتل دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بی تخت نوزاد انتخاب
BBLARA۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALLLARA۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALL-۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALLLARA۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۱۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALL-۱۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALLLARA۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL-۱۶,۹۴۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLSide۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL-۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALLکمر۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL-۱۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLALANYA۱۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLBELEK۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLALANYA۱۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALL-۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLBELEK۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL-۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLLARA - لارا۲۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLBELEK۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLکمر۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLLARA - لارا۲۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLANTALYA۲۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLLARA۲۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLLARA۲۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLلارا - LARA۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL-۲۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان۳۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLبلک _BELEK۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLLARA - لارا۲۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۳۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLبلک _BELEK۳۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLبلک _BELEK۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس موقعیت هتل دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بی تخت نوزاد انتخاب
BBLARA۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALLLARA۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALL-۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALLLARA۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۱۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALL-۱۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALLLARA۱۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL-۱۶,۹۴۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLSide۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL-۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALLکمر۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL-۱۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLALANYA۱۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLBELEK۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLALANYA۱۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALL-۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLBELEK۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL-۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLLARA - لارا۲۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLBELEK۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLکمر۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLLARA - لارا۲۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLANTALYA۲۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLLARA۲۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLLARA۲۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLلارا - LARA۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL-۲۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان۳۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLبلک _BELEK۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLLARA - لارا۲۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۳۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLبلک _BELEK۳۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALLبلک _BELEK۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف مبدأ مقصد زمان حرکت زمان رسیدن ایرلاین نوع وسیله شماره پرواز
۱مشهدآنتالیا۰۰:۳۰۰۳:۳۰سپهرانهواپیمایی بوئینگ۷۳۱۲
۲مشهدآنتالیا۰۴:۳۰۰۹:۳۰سپهرانهواپیمایی بوئینگ۷۳۱۳
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف مبدأ مقصد زمان حرکت زمان رسیدن ایرلاین نوع وسیله شماره پرواز
۱مشهدآنتالیا۰۰:۳۰۰۳:۳۰سپهرانهواپیمایی بوئینگ۷۳۱۲
۲مشهدآنتالیا۰۴:۳۰۰۹:۳۰سپهرانهواپیمایی بوئینگ۷۳۱۳
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف مبدأ مقصد زمان حرکت زمان رسیدن ایرلاین نوع وسیله شماره پرواز
۱مشهدآنتالیا۰۰:۳۰۰۳:۳۰سپهرانهواپیمایی بوئینگ۷۳۱۲
۲مشهدآنتالیا۰۴:۳۰۰۹:۳۰سپهرانهواپیمایی بوئینگ۷۳۱۳
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف مبدأ مقصد زمان حرکت زمان رسیدن ایرلاین نوع وسیله شماره پرواز
۱مشهدآنتالیا۰۰:۳۰۰۳:۳۰سپهرانهواپیمایی بوئینگ۷۳۱۲
۲مشهدآنتالیا۰۴:۳۰۰۹:۳۰سپهرانهواپیمایی بوئینگ۷۳۱۳

جزییات تور

شهر مبدأ: مشهد
محل حرکت تور: فرودگاه هاشمی نژاد
درجه سختی: سبک
محدوده سنی: نوزاد تا بزرگسال
مدت مرخصی: ۷ روز
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی سپهران
پرواز در مسیر مشهد-دنیزلی-مشهد
امکان انتخاب صندلی پرواز در زمان خرید تور
ترانسفر فرودگاهی
۶ شب و ۷ روز اقامت در هتل با خدمات پکیج

پکیج تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
وعده غذایی
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

شرح

تور آنتالیا :

تور آنتالیا نوروز 1400 از مشهد  سفر به ترکیه جز مقاصد سفر پرطرفدار برای ایرانیان می باشد .ترکیه مقاصد بسیار زیادی برای سفر دارد از جمله مشهورترین شهر آن آنتالیا است و بقیه شهرهای که بسیار مورد علاقه سفر می باشد استانبول،کوش آداسی ،ازمیر،ترابزون وآلانیا و.... می باشد. یکی از مشهورترین مقاصد سفر در ترکیه شهر بسیار زیبا و پراز جاذبه های گردشگری بسیار زیبا آنتالیا می باشد.تور ترکیه یکی از پرطرفدار ترین تورها برای ایرانیان می باشد. سفر ترکیه و رزرو هتل های ترکیه و تورهای آنتالیا یکی از پر طرفدارترین سفر های ایرانیان می باشد. مجموعه جهانگردی و ایرانگردی هرمس مفتخر است با ارائه بهترین تورها و رزرو بهترین هتل پنج ستاره و چهارستاره و سه ستاره از جمله:  ریکسوس پرمیوم ، ریکسوس دون تون ، دلفین امپریال ،مکس رویال و تورهای آنتالیا با بهترین خدمات و امکانات با بهترین قیمت در این سفر زیبا در کنار شما باشد. این شهر که به عنوان مرکز گردشگری و تفریحی در ترکیه محسوب می‌گردد دارای جاذبه‌های فراوان می‌باشد. در این شهر بلوارهای زیبا با درختان نخل و لنگرگاه‌ها خود نمائی می‌کند. در این شهر و در بخش قدیمی و تماشائی آن منطقه قلعه‌ایچی (درون قلعه) قرار دارد. آنتالیا یکی از پرتوریست ترین شهر های ترکیه است. آنتالیا که به عنوان مرکز گردشگری و تفریحی و خرید در ترکیه محسوب می‌گردد دارای جاذبه‌های فراوان می‌باشد. این شهر بندری دارای دو منطقه لارا و بلک می باشد که هر کدام برای فصول مختلف مناسب هستند. با سفر به این شهر بسیار زیبا می توانید از ساحل زیبای مارینا بیچ استفاره کنید. از جاذبه های گردشگری آنتالیا می توان به  تورکشتی ، شب ترکی شهر آنتالیا  ، رافتینگ (RAFTING) ،گردش در سواحل آنتالیا (ANTALYA BEACH) ،سواحل ماسه های طلایی و..... اشاره کرد.
  • 📍 ما تورهای داخلی و خارجی متنوعی برای تعطیلات نوروز داریم که می توانید برای مطالعه و آشنایی بیشتر اینجا کلیک کنید. 📍
  • ما بعلاوه بر تور آنتالیا نوروز از مشهد ، تور آنتالیا نوروز از تهران با پرواز سان اکسپرس هم برای نوروز داریم که برای مشاهده پکیج می توانید اینجا کلیک کنید.
تور آنتالیا ویژه نوروز 1400 از مشهد

تور آنتالیا از مشهد :

  ✔️ 29 و 30 اسفند و 6 و 7 فروردین ✔️  6 شب و 7 روز     #گروه_آژانسهای_هرمس برای عضویت در صفحه اینستاگرام هرمس اینجا کلیک کنید.   شماره های تماس:   شعبه_مشهد : ☎️ 985131904+ شعبه_تهران : ☎️  982126353624+