تور استانبول

برای اطلاعات بیشتر تورها باهمکاران ما در تماس باشید. 05131904

توراستانبول نوروز 1400 از تهران

Istanbul Tour
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: IST-140002
شروع: پنجشنبه - ۲۸ اسفند ۱۳۹۹
پایان: چهارشنبه - ۴ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۸ اسفند ۱۳۹۹
کد تور: IST-140002
شروع: جمعه - ۲۹ اسفند ۱۳۹۹
پایان: پنجشنبه - ۵ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۹ اسفند ۱۳۹۹
کد تور: IST-140002
شروع: شنبه - ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
پایان: جمعه - ۶ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
کد تور: IST-140002
شروع: یکشنبه - ۱ فروردین ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۷ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۱ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: IST-140002
شروع: دوشنبه - ۲ فروردین ۱۴۰۰
پایان: یکشنبه - ۸ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: IST-140002
شروع: سه شنبه - ۳ فروردین ۱۴۰۰
پایان: دوشنبه - ۹ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: IST-140002
شروع: چهارشنبه - ۴ فروردین ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۱۰ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۴ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: IST-140002
شروع: پنجشنبه - ۵ فروردین ۱۴۰۰
پایان: چهارشنبه - ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۵ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: IST-140002
شروع: جمعه - ۶ فروردین ۱۴۰۰
پایان: پنجشنبه - ۱۲ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۶ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: IST-140002
شروع: شنبه - ۷ فروردین ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۷ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: IST-140002
شروع: یکشنبه - ۸ فروردین ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۱۴ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۸ فروردین ۱۴۰۰
هتل(ها) موقعیت هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته نرخ نوزاد انتخاب
AKSARAY۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BEYOGLU۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
FATIH۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BESIKTAS۱۹,۱۴۰,۰۰۰ تومان۳۶۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
OSMANBEY۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۲۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) موقعیت هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته نرخ نوزاد انتخاب
AKSARAY۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BEYOGLU۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
FATIH۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BESIKTAS۱۹,۱۴۰,۰۰۰ تومان۳۶۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
OSMANBEY۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۲۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) موقعیت هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته نرخ نوزاد انتخاب
AKSARAY۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BEYOGLU۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
FATIH۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BESIKTAS۱۹,۱۴۰,۰۰۰ تومان۳۶۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
OSMANBEY۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۲۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) موقعیت هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته نرخ نوزاد انتخاب
AKSARAY۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BEYOGLU۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
FATIH۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BESIKTAS۱۹,۱۴۰,۰۰۰ تومان۳۶۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
OSMANBEY۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۲۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) موقعیت هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته نرخ نوزاد انتخاب
AKSARAY۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BEYOGLU۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
FATIH۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BESIKTAS۱۹,۱۴۰,۰۰۰ تومان۳۶۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
OSMANBEY۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۲۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) موقعیت هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته نرخ نوزاد انتخاب
AKSARAY۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BEYOGLU۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
FATIH۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BESIKTAS۱۹,۱۴۰,۰۰۰ تومان۳۶۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
OSMANBEY۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۲۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) موقعیت هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته نرخ نوزاد انتخاب
AKSARAY۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BEYOGLU۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
FATIH۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BESIKTAS۱۹,۱۴۰,۰۰۰ تومان۳۶۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
OSMANBEY۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۲۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) موقعیت هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته نرخ نوزاد انتخاب
AKSARAY۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BEYOGLU۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
FATIH۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BESIKTAS۱۹,۱۴۰,۰۰۰ تومان۳۶۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
OSMANBEY۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۲۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) موقعیت هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته نرخ نوزاد انتخاب
AKSARAY۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BEYOGLU۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
FATIH۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BESIKTAS۱۹,۱۴۰,۰۰۰ تومان۳۶۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
OSMANBEY۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۲۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) موقعیت هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته نرخ نوزاد انتخاب
AKSARAY۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BEYOGLU۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
FATIH۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BESIKTAS۱۹,۱۴۰,۰۰۰ تومان۳۶۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
OSMANBEY۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۲۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) موقعیت هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته نرخ نوزاد انتخاب
AKSARAY۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BEYOGLU۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
FATIH۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BESIKTAS۱۹,۱۴۰,۰۰۰ تومان۳۶۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
OSMANBEY۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۲۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان

پکیج در تاریخ 28 اسفند الی 4 فروردین 1/500/000 تومان افزایش نرخ دارد.
در صورت انتخاب پرواز صبح به شب شامل 1/500/000 افزایش نرخ می باشد.

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
درجه سختی: سبک
محدوده سنی: نوزاد تا بزرگسال
مدت مرخصی: ۷ روز
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت
ترانسفر فرودگاهی
۶ شب اقامت در هتل

پکیج تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
اقامت در هتل

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

شرح

تور استانبول :

 تور استانبول نوروز 1400 از تهران  6 شب و 7 روز 📍 تور استانبول نوروز 1400 از تهران با ماهان سفر به ترکیه جز مقاصد سفر پرطرفدار برای ایرانیان می باشد .ترکیه مقاصد بسیار زیادی برای سفر دارد از جمله مشهورترین شهر آن استانبول است و بقیه شهرهای که بسیار مورد علاقه سفر می باشد کوش آداسی ،ازمیر و.... می باشد. یکی از مشهورترین مقاصد سفر در ترکیه شهر بسیار زیبا و پراز جاذبه های گردشگری بسیار زیبا استانبول می باشد.تور ترکیه یکی از پرطرفدار ترین تورها برای ایرانیان می باشد. سفر ترکیه و رزرو هتل های ترکیه و تور استانبول یکی از پر طرفدارترین سفر های ایرانیان می باشد. مجموعه جهانگردی و ایرانگردی هرمس مفتخر است با ارائه بهترین تورها و رزرو بهترین هتل پنج ستاره و چهارستاره و سه ستاره تور استانبول از جمله: هتل گرند میلان ، کروانسرای ، کارتون ، مرکور بومونتی ، الیت ورد ، تایتانیک سیتی ، کنراد و تورهای استانبول با بهترین خدمات و امکانات با بهترین قیمت در این سفر زیبا در کنار شما باشد. استانبول از لحاظ تعداد گردشگران خارجی سومین شهر توریستی جهان در ۲۰۱۰ به‌شمار می‌رفت. استانبول شلوغ ترین شهر کشور ترکیه ، دوست داشتنی، محلی برای گشت و گذار، تفریح و مهم‌تر از همه خرید کردن است. خرید کردن یکی از کارهایی است که مسافران استانبول نمی توانند آن را از برنامه سفر خود حذف کنند. استانبول یکی از پرتوریست ترین شهر های ترکیه است. استانبول که به عنوان مرکز گردشگری و تفریحی و خرید وتجارتی و اقتصادی در ترکیه محسوب می‌گردد دارای جاذبه‌های فراوان می‌باشد. بلندترین نقطه استانبول تپه کاملیکا (Camlica Hill) یا به ترکی چاملیچا تِپِسی(Çamlıça Tepesi) است . استانبول در کنار تنگه بسفر و دریای مرمره قرار دارد. تنگه بسفر دو قارهٔ آسیا و اروپا را از یکدیگر جدا می‌کند و استانبول تنها شهر بزرگ جهان است که در دو قارهٔ جهان گست.از جاذبه های گردشگری آن می توان به مسجد ایاصوفیه،قصر توپکاپی،کاخ دولما باغچه،برج گالاتا و.... اشاره نمود.
  • 📍 ما تورهای داخلی و خارجی متنوعی برای تعطیلات نوروز داریم که می توانید برای مطالعه و آشنایی بیشتر اینجا کلیک کنید. 📍
تور استانبول نوروز 1400 از تهران با ماهان

تور استانبول از تهران:

  ✔️  6 شب و 7 روز     #گروه_آژانسهای_هرمس برای عضویت در صفحه اینستاگرام هرمس اینجا کلیک کنید.     شماره های تماس:   شعبه_مشهد : ☎️ 985131904+ شعبه_تهران : ☎️  982126353624+