تور استانبول

برای اطلاعات بیشتر تورها باهمکاران ما در تماس باشید. 05131904

توراستانبول نوروز 1400 از تهران

Istanbul Tour
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: IST-140001
شروع: پنجشنبه - ۲۸ اسفند ۱۳۹۹
پایان: سه شنبه - ۳ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۸ اسفند ۱۳۹۹
کد تور: IST-140001
شروع: جمعه - ۲۹ اسفند ۱۳۹۹
پایان: چهارشنبه - ۴ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۹ اسفند ۱۳۹۹
کد تور: IST-140001
شروع: شنبه - ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
پایان: پنجشنبه - ۵ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
کد تور: IST-140001
شروع: یکشنبه - ۱ فروردین ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۶ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۱ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: IST-140001
شروع: دوشنبه - ۲ فروردین ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۷ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: IST-140001
شروع: سه شنبه - ۳ فروردین ۱۴۰۰
پایان: یکشنبه - ۸ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: IST-140001
شروع: چهارشنبه - ۴ فروردین ۱۴۰۰
پایان: دوشنبه - ۹ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۴ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: IST-140001
شروع: پنجشنبه - ۵ فروردین ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۱۰ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۵ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: IST-140001
شروع: جمعه - ۶ فروردین ۱۴۰۰
پایان: چهارشنبه - ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۶ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: IST-140001
شروع: شنبه - ۷ فروردین ۱۴۰۰
پایان: پنجشنبه - ۱۲ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۷ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: IST-140001
شروع: یکشنبه - ۸ فروردین ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۸ فروردین ۱۴۰۰
هتل(ها) موقعیت هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته نرخ نوزاد انتخاب
AKSARAY۹,۴۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۹,۷۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BEYOGLU۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
FATIH۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۰,۳۷۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان۱۹,۵۲۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۱۶۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BESIKTAS۱۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
OSMANBEY۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) موقعیت هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته نرخ نوزاد انتخاب
AKSARAY۹,۴۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۹,۷۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BEYOGLU۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
FATIH۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۰,۳۷۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان۱۹,۵۲۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۱۶۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BESIKTAS۱۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
OSMANBEY۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) موقعیت هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته نرخ نوزاد انتخاب
AKSARAY۹,۴۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۹,۷۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BEYOGLU۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
FATIH۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۰,۳۷۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان۱۹,۵۲۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۱۶۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BESIKTAS۱۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
OSMANBEY۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) موقعیت هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته نرخ نوزاد انتخاب
AKSARAY۹,۴۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۹,۷۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BEYOGLU۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
FATIH۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۰,۳۷۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان۱۹,۵۲۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۱۶۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BESIKTAS۱۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
OSMANBEY۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) موقعیت هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته نرخ نوزاد انتخاب
AKSARAY۹,۴۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۹,۷۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BEYOGLU۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
FATIH۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۰,۳۷۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان۱۹,۵۲۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۱۶۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BESIKTAS۱۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
OSMANBEY۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) موقعیت هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته نرخ نوزاد انتخاب
AKSARAY۹,۴۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۹,۷۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BEYOGLU۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
FATIH۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۰,۳۷۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان۱۹,۵۲۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۱۶۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BESIKTAS۱۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
OSMANBEY۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) موقعیت هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته نرخ نوزاد انتخاب
AKSARAY۹,۴۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۹,۷۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BEYOGLU۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
FATIH۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۰,۳۷۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان۱۹,۵۲۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۱۶۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BESIKTAS۱۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
OSMANBEY۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) موقعیت هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته نرخ نوزاد انتخاب
AKSARAY۹,۴۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۹,۷۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BEYOGLU۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
FATIH۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۰,۳۷۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان۱۹,۵۲۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۱۶۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BESIKTAS۱۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
OSMANBEY۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) موقعیت هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته نرخ نوزاد انتخاب
AKSARAY۹,۴۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۹,۷۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BEYOGLU۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
FATIH۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۰,۳۷۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان۱۹,۵۲۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۱۶۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BESIKTAS۱۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
OSMANBEY۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) موقعیت هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته نرخ نوزاد انتخاب
AKSARAY۹,۴۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۹,۷۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BEYOGLU۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
FATIH۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۰,۳۷۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان۱۹,۵۲۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۱۶۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BESIKTAS۱۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
OSMANBEY۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) موقعیت هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته نرخ نوزاد انتخاب
AKSARAY۹,۴۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۹,۷۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BEYOGLU۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
FATIH۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۰,۳۷۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان۱۹,۵۲۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۱۶۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
TAKSIM۱۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
BESIKTAS۱۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
OSMANBEY۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
AKSARAY۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
SISLI۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان

پکیج در تاریخ 28 اسفند الی 4 فروردین 1/500/000 تومان افزایش نرخ دارد.
در صورت انتخاب پرواز صبح به شب شامل 1/500/000 افزایش نرخ می باشد.

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
درجه سختی: سبک
محدوده سنی: نوزاد تا بزرگسال
مدت مرخصی: ۶ روز
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت
ترانسفر فرودگاهی
۵ شب اقامت در هتل

پکیج تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
اقامت در هتل

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

شرح

تور استانبول :

 تور استانبول نوروز1400 📍 تور استانبول نوروز1400 از تهران 6 روزه سفر به ترکیه جز مقاصد سفر پرطرفدار برای ایرانیان می باشد .ترکیه مقاصد بسیار زیادی برای سفر دارد از جمله مشهورترین شهر آن استانبول است و بقیه شهرهای که بسیار مورد علاقه سفر می باشد کوش آداسی ،ازمیر و.... می باشد. یکی از مشهورترین مقاصد سفر در ترکیه شهر بسیار زیبا و پراز جاذبه های گردشگری بسیار زیبا استانبول می باشد.تور ترکیه یکی از پرطرفدار ترین تورها برای ایرانیان می باشد. سفر ترکیه و رزرو هتل های ترکیه و تور استانبول یکی از پر طرفدارترین سفر های ایرانیان می باشد. مجموعه جهانگردی و ایرانگردی هرمس مفتخر است با ارائه بهترین تورها و رزرو بهترین هتل پنج ستاره و چهارستاره و سه ستاره تور استانبول از جمله: هتل گرند میلان ، کروانسرای ، کارتون ، مرکور بومونتی ، الیت ورد ، تایتانیک سیتی ، کنراد و تورهای استانبول با بهترین خدمات و امکانات با بهترین قیمت در این سفر زیبا در کنار شما باشد. استانبول از لحاظ تعداد گردشگران خارجی سومین شهر توریستی جهان در ۲۰۱۰ به‌شمار می‌رفت. استانبول شلوغ ترین شهر کشور ترکیه ، دوست داشتنی، محلی برای گشت و گذار، تفریح و مهم‌تر از همه خرید کردن است. خرید کردن یکی از کارهایی است که مسافران استانبول نمی توانند آن را از برنامه سفر خود حذف کنند. استانبول یکی از پرتوریست ترین شهر های ترکیه است. استانبول که به عنوان مرکز گردشگری و تفریحی و خرید وتجارتی و اقتصادی در ترکیه محسوب می‌گردد دارای جاذبه‌های فراوان می‌باشد. بلندترین نقطه استانبول تپه کاملیکا (Camlica Hill) یا به ترکی چاملیچا تِپِسی(Çamlıça Tepesi) است . استانبول در کنار تنگه بسفر و دریای مرمره قرار دارد. تنگه بسفر دو قارهٔ آسیا و اروپا را از یکدیگر جدا می‌کند و استانبول تنها شهر بزرگ جهان است که در دو قارهٔ جهان گست.از جاذبه های گردشگری آن می توان به مسجد ایاصوفیه،قصر توپکاپی،کاخ دولما باغچه،برج گالاتا و.... اشاره نمود.
  • 📍 ما تورهای داخلی و خارجی متنوعی برای تعطیلات نوروز داریم که می توانید برای مطالعه و آشنایی بیشتر اینجا کلیک کنید. 📍
تور استانبول نوروز1400 از تهران 6 روزه

تور استانبول از تهران:

  ✔️  5 شب و 6 روز     #گروه_آژانسهای_هرمس برای عضویت در صفحه اینستاگرام هرمس اینجا کلیک کنید.     شماره های تماس:   شعبه_مشهد : ☎️ 985131904+ شعبه_تهران : ☎️  982126353624+