برای اطلاعات بیشتر با همکاران ما در ارتباط باشید .

تور مالدیو نوروز 1400 از تهران با قطر ایرویز

Maldives tour from Tehran
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: 1400MLD04
شروع: چهارشنبه - ۴ فروردین ۱۴۰۰
پایان: دوشنبه - ۹ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۴ فروردین ۱۴۰۰
ظرفیت: نفر
کد تور: 1400MLD04
شروع: جمعه - ۶ فروردین ۱۴۰۰
پایان: چهارشنبه - ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۶ فروردین ۱۴۰۰
ظرفیت: نفر
هتل(ها) سرویس نوع اتاق قیمت هر نفر اتاق 2 و 3 تخته قیمت هر نفر اتاق یک تخته کودک با تخت(۶-۱۲سال) کودک بی تخت(۲-۶سال) انتخاب
HBSTANDARD ROOM۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBCLASSIC ROOM۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBCOMFORT ROOM۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBWATER VILLA۶۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBSUPERIOR BEACH۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBSUN VILLA۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBWATER BUNGALOW۶۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALLSTANDARD BUNGALOW۵۷,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALLWATER BUNGALOW۶۸,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۵۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBSKY STUDIO SEA VIEW۶۰,۹۹۰,۰۰۰ تومانندارد۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBBEACH STUDIO SEA VIEW۶۳,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۵۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBAQUA VILLA۷۷,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۶۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBBEACH VILLA۶۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBOVER WATER VILLA۶۹,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۶۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBOCEAN POOL VILLA۷۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBWATER BUNGALOW۶۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBOCEAN WATER VILLA۷۵,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۶۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBPOOL WATER VILLA۸۵,۹۰۰,۰۰۰ ریالندارد۷۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBWATER VILLA۷۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBJACUZZI WATER VILLA۸۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALLLAGOON VILLA۷۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBOVERWATER POOL VILLA۸۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBDOLPHIN POOL VILLA۹۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALLOVER WATER POOL VILLA۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومانندارد۸۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس نوع اتاق قیمت هر نفر اتاق 2 و 3 تخته قیمت هر نفر اتاق یک تخته کودک با تخت(۶-۱۲سال) کودک بی تخت(۲-۶سال) انتخاب
HBSTANDARD ROOM۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBCLASSIC ROOM۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBCOMFORT ROOM۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBWATER VILLA۶۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBSUPERIOR BEACH۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBSUN VILLA۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBWATER BUNGALOW۶۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALLSTANDARD BUNGALOW۵۷,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALLWATER BUNGALOW۶۸,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۵۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBSKY STUDIO SEA VIEW۶۰,۹۹۰,۰۰۰ تومانندارد۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBBEACH STUDIO SEA VIEW۶۳,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۵۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBAQUA VILLA۷۷,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۶۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBBEACH VILLA۶۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBOVER WATER VILLA۶۹,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۶۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBOCEAN POOL VILLA۷۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBWATER BUNGALOW۶۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBOCEAN WATER VILLA۷۵,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۶۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBPOOL WATER VILLA۸۵,۹۰۰,۰۰۰ ریالندارد۷۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBWATER VILLA۷۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBJACUZZI WATER VILLA۸۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALLLAGOON VILLA۷۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBOVERWATER POOL VILLA۸۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBDOLPHIN POOL VILLA۹۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALLOVER WATER POOL VILLA۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومانندارد۸۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف مبدأ مقصد زمان حرکت زمان رسیدن شرکت حمل و نقل نوع وسیله شماره
۱تهراندوحه۲۲:۵۰۰۰:۳۰قطرایرباسQR۴۹۹
۲دوحهمالدیو۰۲:۱۰۰۹:۰۰قطرایرباسQR۶۷۲
۳مالدیودوحه۲۰:۵۵۲۳:۵۵قطرایرباسQR۶۷۳
۴دوحهتهران۰۱:۰۰۰۴:۳۵قطرایرباسQR۴۹۰
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف مبدأ مقصد زمان حرکت زمان رسیدن شرکت حمل و نقل نوع وسیله شماره
۱تهراندوحه۲۲:۵۰۰۰:۳۰قطرایرباسQR۴۹۹
۲دوحهمالدیو۰۲:۱۰۰۹:۰۰قطرایرباسQR۶۷۲
۳مالدیودوحه۲۰:۵۵۲۳:۵۵قطرایرباسQR۶۷۳
۴دوحهتهران۰۱:۰۰۰۴:۳۵قطرایرباسQR۴۹۰

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
درجه سختی: سبک
محدوده سنی: نوزاد تا بزگسال
مدت مرخصی: ۶
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قطر
ترانسفر فرودگاهی
۵ شب اقامت در هتل

پکیج تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
اقامت در هتل
وعده غذایی
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

شرح

تور جزیره مالدیو :

تور مالدیو نوروز 1400 از تهران سفر به مالدیو  و رزرو هتل مالدیو و تور مالدیو یکی از پر طرفدارترین سفر های خارجی به خصوص برای زوج های جوان می باشد. مجموعه ایرانگردی و جهانگردی هرمس مفتخر است با ارائه رزرو بهترین هتل پنج ستاره و چهارستاره از جمله: FIHALHOHI ISLAND RESORT ، SHERATON FULL MOON RESORT  ، PARADISE ISLAND RESORT و تورهای لوکس از سراسر جهان با بهترین خدمات و امکانات با بیشترین تخفیف در این سفر زیبا در کنار شما باشد.

معرفی مالدیو :

مالدیو یکی از زیباترین جزایر زیبای در اقیانوس هند واقع شده است . پایتخت مالدیو ، ماله است .تور مالدیو تور بسیار جذاب و پر طرفداری می باشد. شما در این تور به جزایر مالدیو سفر کرده و از طبیعت و ساحل بسابر زیبای مالدیو بهره می برید . مالدیو هم از نظر جمعیت و هم مساحت کوچک‌ترین کشور قاره آسیا است.

شهرت مالدیو

شهرت مالدیو و آب‌های فیروزه‌ای رنگی که تمام جزایر آن را در برگرفته‌اند. به همین دلیل وجود امکانات زیاد برای غواصی زیر آب در کلاس جهانی و هتل‌های آبی است ، که از ویلاهای کاملا اختصاصی تشکیل شده‌اند. آب‌وهوای خوب، ساواحلی با شن‌های سفید، درختان نخل، روز‌های گرم و آفتابی، و مکان‌های مناسب برای غواصی، همه و همه از جذابیت‌هایی است که ما را به سمت دیدن مالدیو سوق می‌دهد. تور مالدیو نوروز 1400 از تهران  

🌸

تور مالدیو از تهران :

🌸

✔️ ویژه تعطیلات نوروز 1400 ✔️ 5 شب و 6 روز اقامت کامل در لوکس ترین هتل های مالدیو   #گروه_آژانسهای_هرمس برای عضویت در صفحه اینستاگرام هرمس اینجا کلیک کنید.   شماره های تماس:   شعبه_مشهد :   ☎️ 985131904+   شعبه_تهران :   ☎️ 982126353624+   پشتیبانی 24 ساعته :   ☎️ 982128428602+