برای اطلاعات بیشتر با همکاران ما در ارتباط باشید .

تور مالدیو نوروز 1400 از تهران با قطر ایرویز

Maldives tour from Tehran
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: 1400MLD02
شروع: جمعه - ۲۹ اسفند ۱۳۹۹
پایان: چهارشنبه - ۴ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۹ اسفند ۱۳۹۹
ظرفیت: نفر
کد تور: 1400MLD02
شروع: دوشنبه - ۲ فروردین ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۷ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲ فروردین ۱۴۰۰
ظرفیت: نفر
کد تور: 1400MLD02
شروع: جمعه - ۶ فروردین ۱۴۰۰
پایان: چهارشنبه - ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۶ فروردین ۱۴۰۰
ظرفیت: نفر
هتل(ها) سرویس نوع اتاق قیمت هر نفر اتاق 2 و 3 تخته قیمت هر نفر اتاق یک تخته کودک با تخت(۶-۱۲سال) کودک بی تخت(۲-۶سال) توضیحات انتخاب
BBSTANDARD ROOM۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBDELUXE BEACH VILLA۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBDELUXE FAMILY VILLA۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBSTANDARD ROOM۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBSTANDARD ROOM۴۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBSTANDARD ROOM۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBCLASSIC ROOM۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBCOMFORT ROOM۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBWATER VILLA۶۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBGARDEN VILLA۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBSUPERIOR ROOM۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBDELUXE ROOM۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBBEACH FRONT DELUXE۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBWATER BUNGALOW۷۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBSTANDARD VILLA۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBSUPERIOR BEACH۵۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBWATER VILLA۷۴,۹۰۰,۰۰۰ توماننداردندارد۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBBEACH VIEW VILLA۵۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBSUPERIOR ROOM۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBDELUXE BUNGALOW۶۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBsun villa۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBWATER BUNGALOW۶۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALLSTANDARD BUNGALOW۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ALLWATER BUNGALOW۶۹,۵۰۰,۰۰۰ تومانندارد۶۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBSKY ROOM۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBBEACH VILLA۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBSKY STUDIO SEA VIEW۶۲,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۵۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBBEACH STUDIO SEA VIEW۶۷,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBAQUA VILLA۸۸,۵۰۰,۰۰۰ تومانندارد۷۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBsilver sky studio۶۵,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBOVER WATER VILLA۶۶,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۶۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBBORGAIN VILLA۶۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBWATER VILLA۷۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۷۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBJACUZZI WATER VILLA۸۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ALLLAGOON VILLA۷۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس نوع اتاق قیمت هر نفر اتاق 2 و 3 تخته قیمت هر نفر اتاق یک تخته کودک با تخت(۶-۱۲سال) کودک بی تخت(۲-۶سال) توضیحات انتخاب
BBSTANDARD ROOM۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBDELUXE BEACH VILLA۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBDELUXE FAMILY VILLA۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBSTANDARD ROOM۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBSTANDARD ROOM۴۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBSTANDARD ROOM۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBCLASSIC ROOM۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBCOMFORT ROOM۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBWATER VILLA۶۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBGARDEN VILLA۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBSUPERIOR ROOM۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBDELUXE ROOM۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBBEACH FRONT DELUXE۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBWATER BUNGALOW۷۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBSTANDARD VILLA۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBSUPERIOR BEACH۵۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBWATER VILLA۷۴,۹۰۰,۰۰۰ توماننداردندارد۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBBEACH VIEW VILLA۵۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBSUPERIOR ROOM۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBDELUXE BUNGALOW۶۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBsun villa۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBWATER BUNGALOW۶۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALLSTANDARD BUNGALOW۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ALLWATER BUNGALOW۶۹,۵۰۰,۰۰۰ تومانندارد۶۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBSKY ROOM۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBBEACH VILLA۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBSKY STUDIO SEA VIEW۶۲,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۵۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBBEACH STUDIO SEA VIEW۶۷,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBAQUA VILLA۸۸,۵۰۰,۰۰۰ تومانندارد۷۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBsilver sky studio۶۵,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBOVER WATER VILLA۶۶,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۶۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBBORGAIN VILLA۶۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBWATER VILLA۷۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۷۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBJACUZZI WATER VILLA۸۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ALLLAGOON VILLA۷۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس نوع اتاق قیمت هر نفر اتاق 2 و 3 تخته قیمت هر نفر اتاق یک تخته کودک با تخت(۶-۱۲سال) کودک بی تخت(۲-۶سال) توضیحات انتخاب
BBSTANDARD ROOM۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBDELUXE BEACH VILLA۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBDELUXE FAMILY VILLA۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBSTANDARD ROOM۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBSTANDARD ROOM۴۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBSTANDARD ROOM۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBCLASSIC ROOM۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBCOMFORT ROOM۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBWATER VILLA۶۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBGARDEN VILLA۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBSUPERIOR ROOM۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBDELUXE ROOM۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBBEACH FRONT DELUXE۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBWATER BUNGALOW۷۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBSTANDARD VILLA۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBSUPERIOR BEACH۵۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBWATER VILLA۷۴,۹۰۰,۰۰۰ توماننداردندارد۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBBEACH VIEW VILLA۵۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBSUPERIOR ROOM۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBDELUXE BUNGALOW۶۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBsun villa۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBWATER BUNGALOW۶۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALLSTANDARD BUNGALOW۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ALLWATER BUNGALOW۶۹,۵۰۰,۰۰۰ تومانندارد۶۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBSKY ROOM۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBBEACH VILLA۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBSKY STUDIO SEA VIEW۶۲,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۵۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBBEACH STUDIO SEA VIEW۶۷,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBAQUA VILLA۸۸,۵۰۰,۰۰۰ تومانندارد۷۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBsilver sky studio۶۵,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBOVER WATER VILLA۶۶,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۶۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBBORGAIN VILLA۶۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBWATER VILLA۷۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۷۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBJACUZZI WATER VILLA۸۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ALLLAGOON VILLA۷۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف مبدأ مقصد زمان حرکت زمان رسیدن شرکت حمل و نقل نوع وسیله شماره
۱تهراندوحه۲۲:۵۰۰۰:۳۰قطرایرباسQR۴۹۹
۲دوحهمالدیو۰۲:۱۰۰۹:۰۰قطرایرباسQR۶۷۲
۳مالدیودوحه۲۰:۵۵۲۳:۵۵قطرایرباسQR۶۷۳
۴دوحهتهران۰۱:۰۰۰۴:۳۵قطرایرباسQR۴۹۰
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف مبدأ مقصد زمان حرکت زمان رسیدن شرکت حمل و نقل نوع وسیله شماره
۱تهراندوحه۲۲:۵۰۰۰:۳۰قطرایرباسQR۴۹۹
۲دوحهمالدیو۰۲:۱۰۰۹:۰۰قطرایرباسQR۶۷۲
۳مالدیودوحه۲۰:۵۵۲۳:۵۵قطرایرباسQR۶۷۳
۴دوحهتهران۰۱:۰۰۰۴:۳۵قطرایرباسQR۴۹۰
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف مبدأ مقصد زمان حرکت زمان رسیدن شرکت حمل و نقل نوع وسیله شماره
۱تهراندوحه۲۲:۵۰۰۰:۳۰قطرایرباسQR۴۹۹
۲دوحهمالدیو۰۲:۱۰۰۹:۰۰قطرایرباسQR۶۷۲
۳مالدیودوحه۲۰:۵۵۲۳:۵۵قطرایرباسQR۶۷۳
۴دوحهتهران۰۱:۰۰۰۴:۳۵قطرایرباسQR۴۹۰

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
درجه سختی: سبک
محدوده سنی: نوزاد تا بزگسال
مدت مرخصی: ۶
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قطر
ترانسفر فرودگاهی
۵ شب اقامت در هتل

پکیج تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
اقامت در هتل
وعده غذایی
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

شرح

تور جزیره مالدیو :

تور مالدیو نوروز 1400 از تهران سفر به مالدیو  و رزرو هتل مالدیو و تور مالدیو یکی از پر طرفدارترین سفر های خارجی به خصوص برای زوج های جوان می باشد. مجموعه ایرانگردی و جهانگردی هرمس مفتخر است با ارائه رزرو بهترین هتل پنج ستاره و چهارستاره از جمله: FIHALHOHI ISLAND RESORT ، SHERATON FULL MOON RESORT  ، PARADISE ISLAND RESORT و تورهای لوکس از سراسر جهان با بهترین خدمات و امکانات با بیشترین تخفیف در این سفر زیبا در کنار شما باشد.

معرفی مالدیو :

مالدیو یکی از زیباترین جزایر زیبای در اقیانوس هند واقع شده است . پایتخت مالدیو ، ماله است .تور مالدیو تور بسیار جذاب و پر طرفداری می باشد. شما در این تور به جزایر مالدیو سفر کرده و از طبیعت و ساحل بسابر زیبای مالدیو بهره می برید . مالدیو هم از نظر جمعیت و هم مساحت کوچک‌ترین کشور قاره آسیا است.

شهرت مالدیو

شهرت مالدیو و آب‌های فیروزه‌ای رنگی که تمام جزایر آن را در برگرفته‌اند. به همین دلیل وجود امکانات زیاد برای غواصی زیر آب در کلاس جهانی و هتل‌های آبی است ، که از ویلاهای کاملا اختصاصی تشکیل شده‌اند. آب‌وهوای خوب، ساواحلی با شن‌های سفید، درختان نخل، روز‌های گرم و آفتابی، و مکان‌های مناسب برای غواصی، همه و همه از جذابیت‌هایی است که ما را به سمت دیدن مالدیو سوق می‌دهد. 📍 ما علاوه بر پکیج تور مالدیو از تهران با پرواز قطری پرواز با هماهان هم داریم ، شما میتوانید برای دیدن پیکیج مالدیو ویژه نوروز 1400 از تهران با هواپیمای ماهان نیز اینجا کلیک کنید تا این پکیج را هم مشاهده کنید.📍

🌸

تور مالدیو از تهران :

🌸

✔️ ویژه تعطیلات نوروز 1400 ✔️ 5 شب و 6 روز اقامت کامل در لوکس ترین هتل های مالدیو   #گروه_آژانسهای_هرمس برای عضویت در صفحه اینستاگرام هرمس اینجا کلیک کنید.   شماره های تماس:   شعبه_مشهد :   ☎️ 985131904+   شعبه_تهران :   ☎️ 982126353624+   پشتیبانی 24 ساعته :   ☎️ 982128428602+