برای اطلاعات بیشتر با همکاران ما در ارتباط باشید .

تور مالدیو نوروز 1400 از تهران با ماهان

Maldives tour from Tehran
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: 1400MLD02
شروع: جمعه - ۲۹ اسفند ۱۳۹۹
پایان: چهارشنبه - ۴ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۹ اسفند ۱۳۹۹
ظرفیت: نفر
کد تور: 1400MLD02
شروع: چهارشنبه - ۴ فروردین ۱۴۰۰
پایان: دوشنبه - ۹ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۴ فروردین ۱۴۰۰
ظرفیت: نفر
کد تور: 1400MLD03
شروع: دوشنبه - ۹ فروردین ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۱۴ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۹ فروردین ۱۴۰۰
ظرفیت: نفر
هتل(ها) سرویس نوع اتاق قیمت هر نفر اتاق 2 و 3 تخته قیمت هر نفر اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت نرخ نوزاد توضیحات انتخاب
HBSTD۳۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۴۵,۹۵۵,۰۰۰ تومان۲۹,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
FBCLASSIC۴۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان۵۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
HBSUPEIOR ROOM۵۴,۸۹۰,۰۰۰ تومانندارد۳۸,۹۹۰,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
FBGARDEN ROOM۴۴,۵۹۰,۰۰۰ تومانندارد۳۵۹,۵۵۰,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
HBSUPEIOR BEACH۵۱,۹۵۵,۰۰۰ تومان۷۵,۸۵۵,۰۰۰ تومان۳۷,۹۵۵,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
FBSEASIDE ROOM۵۲,۲۹۵,۰۰۰ تومانندارد۴۶,۹۸۰,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
HBSUN VILLA۵۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان۷۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۳۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
ALLSTD BUGALOW۵۴,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۳۶,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
FBBEACH VILLA۵۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان۸۳,۹۵۵,۰۰۰ تومان۴۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
HBSKY STUDIO SEA VIEW۶۰,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۴۲,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
FBOVER WATER VILLA۶۵,۹۵۵,۰۰۰ تومانندارد۴۷,۹۵۵,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
HBDLX BUNGALOW۶۸,۸۵۰,۰۰۰ تومانندارد۳۳,۹۵۵,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
HBWATER BUNGALOW۹۳,۲۹۰,۰۰۰ تومانندارد۳۳,۹۵۵,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
HBWATER POOL VILLA۱۰۳,۴۵۰,۰۰۰ تومانندارد۳۳,۹۵۵,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
ALLLAGOON VILLA۷۲,۹۵۵,۰۰۰ تومان۸۵,۹۵۵,۰۰۰ تومان۳۵,۹۵۵,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
FBWATER VILLA۷۳,۱۹۰,۰۰۰ توماننداردنداردندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
FBBEACH VILLA۷۳,۱۹۰,۰۰۰ تومانندارد۵۵,۶۹۰,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
HBBEACH POOL VILLA۷۵,۹۵۵,۰۰۰ تومانندارد۲۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان۲۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
HBPOOL WATER VILLA۷۹,۹۵۵,۰۰۰ تومانندارد۲۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان۲۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
ALLBEACH BUNGALOW۷۶,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۳۶,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
ALLWATER VILLA۸۸,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۳۶,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
ALLLAGOON VILLA۱۰۶,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۳۶,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
HBOVER WATER POOL VILLA LAGOON۸۷,۹۵۵,۰۰۰ تومانندارد۵۵,۸۵۵,۰۰۰ تومان۳۹,۹۵۵,۰۰۰ تومان۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس نوع اتاق قیمت هر نفر اتاق 2 و 3 تخته قیمت هر نفر اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت نرخ نوزاد توضیحات انتخاب
HBSTD۳۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۴۵,۹۵۵,۰۰۰ تومان۲۹,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
FBCLASSIC۴۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان۵۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
HBSUPEIOR ROOM۵۴,۸۹۰,۰۰۰ تومانندارد۳۸,۹۹۰,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
FBGARDEN ROOM۴۴,۵۹۰,۰۰۰ تومانندارد۳۵۹,۵۵۰,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
HBSUPEIOR BEACH۵۱,۹۵۵,۰۰۰ تومان۷۵,۸۵۵,۰۰۰ تومان۳۷,۹۵۵,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
FBSEASIDE ROOM۵۲,۲۹۵,۰۰۰ تومانندارد۴۶,۹۸۰,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
HBSUN VILLA۵۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان۷۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۳۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
ALLSTD BUGALOW۵۴,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۳۶,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
FBBEACH VILLA۵۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان۸۳,۹۵۵,۰۰۰ تومان۴۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
HBSKY STUDIO SEA VIEW۶۰,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۴۲,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
FBOVER WATER VILLA۶۵,۹۵۵,۰۰۰ تومانندارد۴۷,۹۵۵,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
HBDLX BUNGALOW۶۸,۸۵۰,۰۰۰ تومانندارد۳۳,۹۵۵,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
HBWATER BUNGALOW۹۳,۲۹۰,۰۰۰ تومانندارد۳۳,۹۵۵,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
HBWATER POOL VILLA۱۰۳,۴۵۰,۰۰۰ تومانندارد۳۳,۹۵۵,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
ALLLAGOON VILLA۷۲,۹۵۵,۰۰۰ تومان۸۵,۹۵۵,۰۰۰ تومان۳۵,۹۵۵,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
FBWATER VILLA۷۳,۱۹۰,۰۰۰ توماننداردنداردندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
FBBEACH VILLA۷۳,۱۹۰,۰۰۰ تومانندارد۵۵,۶۹۰,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
HBBEACH POOL VILLA۷۵,۹۵۵,۰۰۰ تومانندارد۲۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان۲۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
HBPOOL WATER VILLA۷۹,۹۵۵,۰۰۰ تومانندارد۲۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان۲۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
ALLBEACH BUNGALOW۷۶,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۳۶,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
ALLWATER VILLA۸۸,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۳۶,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
ALLLAGOON VILLA۱۰۶,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۳۶,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
HBOVER WATER POOL VILLA LAGOON۸۷,۹۵۵,۰۰۰ تومانندارد۵۵,۸۵۵,۰۰۰ تومان۳۹,۹۵۵,۰۰۰ تومان۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس نوع اتاق قیمت هر نفر اتاق 2 و 3 تخته قیمت هر نفر اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت نرخ نوزاد توضیحات انتخاب
HBSTD۳۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۴۵,۹۵۵,۰۰۰ تومان۲۹,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
FBCLASSIC۴۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان۵۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
HBSUPEIOR ROOM۵۴,۸۹۰,۰۰۰ تومانندارد۳۸,۹۹۰,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
FBGARDEN ROOM۴۴,۵۹۰,۰۰۰ تومانندارد۳۵۹,۵۵۰,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
HBSUPEIOR BEACH۵۱,۹۵۵,۰۰۰ تومان۷۵,۸۵۵,۰۰۰ تومان۳۷,۹۵۵,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
FBSEASIDE ROOM۵۲,۲۹۵,۰۰۰ تومانندارد۴۶,۹۸۰,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
HBSUN VILLA۵۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان۷۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۳۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
ALLSTD BUGALOW۵۴,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۳۶,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
FBBEACH VILLA۵۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان۸۳,۹۵۵,۰۰۰ تومان۴۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
HBSKY STUDIO SEA VIEW۶۰,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۴۲,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
FBOVER WATER VILLA۶۵,۹۵۵,۰۰۰ تومانندارد۴۷,۹۵۵,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
HBDLX BUNGALOW۶۸,۸۵۰,۰۰۰ تومانندارد۳۳,۹۵۵,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
HBWATER BUNGALOW۹۳,۲۹۰,۰۰۰ تومانندارد۳۳,۹۵۵,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
HBWATER POOL VILLA۱۰۳,۴۵۰,۰۰۰ تومانندارد۳۳,۹۵۵,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
ALLLAGOON VILLA۷۲,۹۵۵,۰۰۰ تومان۸۵,۹۵۵,۰۰۰ تومان۳۵,۹۵۵,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
FBWATER VILLA۷۳,۱۹۰,۰۰۰ توماننداردنداردندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
FBBEACH VILLA۷۳,۱۹۰,۰۰۰ تومانندارد۵۵,۶۹۰,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
HBBEACH POOL VILLA۷۵,۹۵۵,۰۰۰ تومانندارد۲۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان۲۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
HBPOOL WATER VILLA۷۹,۹۵۵,۰۰۰ تومانندارد۲۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان۲۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
ALLBEACH BUNGALOW۷۶,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۳۶,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
ALLWATER VILLA۸۸,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۳۶,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
ALLLAGOON VILLA۱۰۶,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۳۶,۹۵۰,۰۰۰ تومانندارد۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
HBOVER WATER POOL VILLA LAGOON۸۷,۹۵۵,۰۰۰ تومانندارد۵۵,۸۵۵,۰۰۰ تومان۳۹,۹۵۵,۰۰۰ تومان۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
درجه سختی: سبک
محدوده سنی: نوزاد تا بزرگسال
مدت مرخصی: ۶
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان
ترانسفر فرودگاهی
۵ شب اقامت در هتل

پکیج تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
اقامت در هتل
وعده غذایی
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

شرح

تور مالدیو  :

تور مالدیو نوروز 1400 از تهران سفر به مالدیو  و رزرو هتل مالدیو و تور مالدیو یکی از پر طرفدارترین سفر های خارجی به خصوص برای زوج های جوان می باشد. مجموعه ایرانگردی و جهانگردی هرمس مفتخر است با ارائه رزرو بهترین هتل پنج ستاره و چهارستاره و سه ستاره در تورهای لوکس از سراسر جهان با بهترین خدمات و امکانات با بیشترین تخفیف در این سفر زیبا در کنار شما باشد.

معرفی مالدیو :

تور مالدیو نوروز 1400

مالدیو یکی از زیباترین جزایر زیبای در اقیانوس هند واقع شده است . پایتخت مالدیو ، ماله است .تور مالدیو یکی از جذاب تربن و پر طرفدار تربن تور حارجی  می باشد. شما در این تور به جزایر مالدیو سفر کرده و از طبیعت و ساحل بسابر زیبای مالدیو بهره می برید . مالدیو هم از نظر جمعیت و هم مساحت کوچک‌ترین کشور قاره آسیا است. شهرت مالدیو و آب‌های فیروزه‌ای رنگی که تمام جزایر آن را در برگرفته‌اند، به دلیل وجود امکانات زیاد برای غواصی زیر آب در کلاس جهانی و هتل‌های آبی است که از ویلاهای کاملا اختصاصی تشکیل شده‌اند. آب‌وهوای خوب، ساواحلی با شن‌های سفید، درختان نخل، روز‌های گرم و آفتابی، و مکان‌های مناسب برای غواصی، همه و همه از جذابیت‌هایی است که ما را به سمت دیدن مالدیو سوق می‌دهد. 📍 ما علاوه بر پکیج تور مالدیو از تهران با پرواز ماهان با پرواز قطری هم داریم ، شما میتوانید برای دیدن پیکیج مالدیو ویژه نوروز 1400 از تهران با هواپیمای قطری نیز اینجا کلیک کنید تا این پکیج را هم مشاهده کنید.📍

🌸

تور مالدیو از تهران :

🌸

✔️ ویژه تعطیلات نوروز 1400 ✔️ 5 شب و 6 روز اقامت کامل در لوکس ترین هتل های مالدیو   #گروه_آژانسهای_هرمس برای عضویت در صفحه اینستاگرام هرمس اینجا کلیک کنید.   شماره های تماس:   شعبه_مشهد :   ☎️ 985131904+   شعبه_تهران :   ☎️ 982126353624+   پشتیبانی 24 ساعته :   ☎️ 982128428602+