برای اطلاعات بیشتر تورها باهمکاران ما در تماس باشید. 05131904

تور مشهد از تهران با هواپیما

Mashhad tour from Tehran
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: MSHD99004
شروع: دوشنبه - ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
پایان: پنجشنبه - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
کد تور: MSHD99004
شروع: سه شنبه - ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
پایان: جمعه - ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
کد تور: MSHD99004
شروع: چهارشنبه - ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
پایان: شنبه - ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
کد تور: MSHD99004
شروع: پنجشنبه - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
پایان: یکشنبه - ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
کد تور: MSHD99004
شروع: جمعه - ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
پایان: دوشنبه - ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
کد تور: MSHD99004
شروع: شنبه - ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
پایان: سه شنبه - ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
کد تور: MSHD99004
شروع: یکشنبه - ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
پایان: چهارشنبه - ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
کد تور: MSHD99004
شروع: دوشنبه - ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
پایان: پنجشنبه - ۲۱ اسفند ۱۳۹۹
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
کد تور: MSHD99004
شروع: سه شنبه - ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
پایان: جمعه - ۲۲ اسفند ۱۳۹۹
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
کد تور: MSHD99004
شروع: چهارشنبه - ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
پایان: شنبه - ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
کد تور: MSHD99004
شروع: پنجشنبه - ۲۱ اسفند ۱۳۹۹
پایان: یکشنبه - ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۱ اسفند ۱۳۹۹
کد تور: MSHD99004
شروع: جمعه - ۲۲ اسفند ۱۳۹۹
پایان: دوشنبه - ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۲ اسفند ۱۳۹۹
کد تور: MSHD99004
شروع: شنبه - ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
پایان: سه شنبه - ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
کد تور: MSHD99004
شروع: یکشنبه - ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
پایان: چهارشنبه - ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
کد تور: MSHD99004
شروع: دوشنبه - ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
پایان: پنجشنبه - ۲۸ اسفند ۱۳۹۹
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
کد تور: MSHD99004
شروع: سه شنبه - ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
پایان: جمعه - ۲۹ اسفند ۱۳۹۹
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
کد تور: MSHD99004
شروع: سه شنبه - ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
پایان: شنبه - ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
کد تور: MSHD99004
شروع: پنجشنبه - ۲۸ اسفند ۱۳۹۹
پایان: یکشنبه - ۱ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۸ اسفند ۱۳۹۹
کد تور: MSHD99004
شروع: جمعه - ۲۹ اسفند ۱۳۹۹
پایان: دوشنبه - ۲ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۹ اسفند ۱۳۹۹
هتل(ها) سرویس قیمت هر نفر انتخاب
FB۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس قیمت هر نفر انتخاب
FB۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس قیمت هر نفر انتخاب
FB۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس قیمت هر نفر انتخاب
FB۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس قیمت هر نفر انتخاب
FB۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس قیمت هر نفر انتخاب
FB۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس قیمت هر نفر انتخاب
FB۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس قیمت هر نفر انتخاب
FB۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس قیمت هر نفر انتخاب
FB۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس قیمت هر نفر انتخاب
FB۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس قیمت هر نفر انتخاب
FB۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس قیمت هر نفر انتخاب
FB۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس قیمت هر نفر انتخاب
FB۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس قیمت هر نفر انتخاب
FB۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس قیمت هر نفر انتخاب
FB۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس قیمت هر نفر انتخاب
FB۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس قیمت هر نفر انتخاب
FB۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس قیمت هر نفر انتخاب
FB۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس قیمت هر نفر انتخاب
FB۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
FB۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
BB۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: فرودگاه مهرآباد
درجه سختی: سبک
محدوده سنی: نوزاد تا بزرگسال
مدت مرخصی: ۴ روز
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت
۳ شب اقامت در هتل انتخابی با خدمات کامل
ترانسفر رفت و برگشت هتل
بیمه مسافرتی
لیدر ازمدت زمان اقامت و گشت ها

پکیج تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

شرح

تور مشهد از تهران (هوایی) :

سفر مشهد و رزرو هتل های مشهد و تور مشهد از تهران یکی از پر طرفدارترین سفر های ایرانیان می باشد. مجموعه ایرانگردی و جهانگردی هرمس مفتخر است با ارائه رزرو هتل پنج ستاره و چهارستاره از جمله: هتل قصر طلایی ، هتل الماس، هتل درویشی ،   هتل کیانا ، هتل رفاه و تورهای لوکس از سراسر ایران با بهترین خدمات و امکانات با بیشترین تخفیف در این سفر زیبا در کنار شما باشد. مشهد یکی از پرتوریست ترین شهر های ایران است و بیش ترین سهم سفر های داخلی خصوصا در تعطیلات را به خود اختصاص داده است، این شهر در منطقه شرقی ایران قرار دارد و به دلیل موقعیت مذهبی، در واقع قرارگیری مرقد امام هشتم شیعیان در این شهر سالانه پذیرای توریست های زیادی است البته علاوه بر این مشهد جاذبه های گردشگری و تفریحی بسیاری مانند طبیعتی بکر و آثار تاریخی شاید مربوط به هزاران سال پیش دارد؛ همه این ها دست به دست هم داده تا تور مشهد از پراستقبال ترین تورهای داخلی باشد. مشهد پایتخت معنوی ایران است و دومین شهر مذهبی توریست پذیر در دنیا شناخته شده است، سالانه نزدیک به 25 میلیون گردشگر این شهر را برای سفر انتخاب می کنند؛ این حجم از مسافر و گردشگر باعث شده تا امکانات و خدمات رفاهی در سطح وسیعی متناسب با اقشار مختلف جامعه ایجاد شود، بنابراین در سفر مشهد با هتل ها، مراکز خرید متفاوتی روبه‌رو می شوید و با توجه به بودجه تان می توانید آن ها را انتخاب کنید؛ اگر قصد سفر به مشهد را دارید جاذبه های تفریحی، دیدنی و تاریخی آن مانند طرقبه، شاندیز، آرامگاه حکیم فردوسی، آرامگاه نادرشاه، پارک کوهسنگی، مجتمع های تجاری بزرگ، پارک های آبی و ... را در برنامه هایتان قرار دهید.

تور هوایی مشهد از تهران :

مجموعه ایرانگردی و جهانگردی هرمس ، برگزار کننده کاملترین خدمات بهمراه بهترین قیمت برای تورمشهد می باشد. تورمشهد یکی از بهترین و خاطره انگیز ترین سفرهای شما خواهد بود . این تور در همه فصول قابل اجرا است . برای مشاهده تورهای مشهد از تهران اینجا کلیک کنید . 📍 برای اطلاع از تور لحظه آخری مشهد از تهران با همکاران ما در تماس باشید. 📍 برای اطلاع از پکیج ها و تورهای لحظه آخری مشهد صفحه اینستاگرام هرمس را دنبال کنید.

تور مشهد از تهران (هوایی) :

✔️  اسفندماه

خدمات تور مشهد از تهران (هوایی) :

✔️ بلیط رفت و برگشت ✔️ 3شب و 4 روز اقامت در هتل  ✔️ ترانسفر  رفت وبرگشت   #گروه_آژانسهای_هرمس   شماره های تماس:   شعبه_مشهد : ☎️ 985131904+