برای اطلاعات بیشتر تورها باهمکاران ما در تماس باشید. 05131904

تور مشهد از رشت با قطار فدک

Mashhad tour from rasht
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: MSHD99005
شروع: چهارشنبه - ۱۸ فروردین ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: MSHD99005
شروع: پنجشنبه - ۱۹ فروردین ۱۴۰۰
پایان: یکشنبه - ۲۲ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: MSHD99005
شروع: جمعه - ۲۰ فروردین ۱۴۰۰
پایان: دوشنبه - ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: MSHD99005
شروع: شنبه - ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۲۴ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: MSHD99005
شروع: یکشنبه - ۲۲ فروردین ۱۴۰۰
پایان: چهارشنبه - ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: MSHD99005
شروع: دوشنبه - ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
پایان: پنجشنبه - ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: MSHD99005
شروع: سه شنبه - ۲۴ فروردین ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۲۷ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: MSHD99005
شروع: چهارشنبه - ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: MSHD99005
شروع: پنجشنبه - ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
پایان: یکشنبه - ۲۹ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: MSHD99005
شروع: جمعه - ۲۷ فروردین ۱۴۰۰
پایان: دوشنبه - ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: MSHD99005
شروع: شنبه - ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
هتل(ها) سرویس هر نفر بزرگسال هرنفر کودک 2تا 6 سال هرنفر نوزاد زیر دوسال هزینه هرنفر هرشب اضافه انتخاب
FB۸۴۰,۰۰۰ تومان۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان
FB۸۹۰,۰۰۰ تومان۵۴۵,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۰,۰۰۰ تومان
FB۸۴۰,۰۰۰ تومان۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان
FB۸۰۰,۰۰۰ تومان۵۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان
FB۹۶۰,۰۰۰ تومان۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
FB۹۴۰,۰۰۰ تومان۵۷۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
FB۹۶۰,۰۰۰ تومان۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۸۰,۰۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان۷۱۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۸۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس هر نفر بزرگسال هرنفر کودک 2تا 6 سال هرنفر نوزاد زیر دوسال هزینه هرنفر هرشب اضافه انتخاب
FB۸۴۰,۰۰۰ تومان۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان
FB۸۹۰,۰۰۰ تومان۵۴۵,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۰,۰۰۰ تومان
FB۸۴۰,۰۰۰ تومان۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان
FB۸۰۰,۰۰۰ تومان۵۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان
FB۹۶۰,۰۰۰ تومان۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
FB۹۴۰,۰۰۰ تومان۵۷۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
FB۹۶۰,۰۰۰ تومان۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۸۰,۰۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان۷۱۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۸۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس هر نفر بزرگسال هرنفر کودک 2تا 6 سال هرنفر نوزاد زیر دوسال هزینه هرنفر هرشب اضافه انتخاب
FB۸۴۰,۰۰۰ تومان۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان
FB۸۹۰,۰۰۰ تومان۵۴۵,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۰,۰۰۰ تومان
FB۸۴۰,۰۰۰ تومان۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان
FB۸۰۰,۰۰۰ تومان۵۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان
FB۹۶۰,۰۰۰ تومان۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
FB۹۴۰,۰۰۰ تومان۵۷۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
FB۹۶۰,۰۰۰ تومان۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۸۰,۰۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان۷۱۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۸۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس هر نفر بزرگسال هرنفر کودک 2تا 6 سال هرنفر نوزاد زیر دوسال هزینه هرنفر هرشب اضافه انتخاب
FB۸۴۰,۰۰۰ تومان۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان
FB۸۹۰,۰۰۰ تومان۵۴۵,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۰,۰۰۰ تومان
FB۸۴۰,۰۰۰ تومان۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان
FB۸۰۰,۰۰۰ تومان۵۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان
FB۹۶۰,۰۰۰ تومان۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
FB۹۴۰,۰۰۰ تومان۵۷۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
FB۹۶۰,۰۰۰ تومان۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۸۰,۰۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان۷۱۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۸۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس هر نفر بزرگسال هرنفر کودک 2تا 6 سال هرنفر نوزاد زیر دوسال هزینه هرنفر هرشب اضافه انتخاب
FB۸۴۰,۰۰۰ تومان۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان
FB۸۹۰,۰۰۰ تومان۵۴۵,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۰,۰۰۰ تومان
FB۸۴۰,۰۰۰ تومان۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان
FB۸۰۰,۰۰۰ تومان۵۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان
FB۹۶۰,۰۰۰ تومان۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
FB۹۴۰,۰۰۰ تومان۵۷۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
FB۹۶۰,۰۰۰ تومان۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۸۰,۰۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان۷۱۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۸۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس هر نفر بزرگسال هرنفر کودک 2تا 6 سال هرنفر نوزاد زیر دوسال هزینه هرنفر هرشب اضافه انتخاب
FB۸۴۰,۰۰۰ تومان۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان
FB۸۹۰,۰۰۰ تومان۵۴۵,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۰,۰۰۰ تومان
FB۸۴۰,۰۰۰ تومان۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان
FB۸۰۰,۰۰۰ تومان۵۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان
FB۹۶۰,۰۰۰ تومان۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
FB۹۴۰,۰۰۰ تومان۵۷۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
FB۹۶۰,۰۰۰ تومان۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۸۰,۰۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان۷۱۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۸۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس هر نفر بزرگسال هرنفر کودک 2تا 6 سال هرنفر نوزاد زیر دوسال هزینه هرنفر هرشب اضافه انتخاب
FB۸۴۰,۰۰۰ تومان۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان
FB۸۹۰,۰۰۰ تومان۵۴۵,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۰,۰۰۰ تومان
FB۸۴۰,۰۰۰ تومان۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان
FB۸۰۰,۰۰۰ تومان۵۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان
FB۹۶۰,۰۰۰ تومان۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
FB۹۴۰,۰۰۰ تومان۵۷۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
FB۹۶۰,۰۰۰ تومان۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۸۰,۰۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان۷۱۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۸۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس هر نفر بزرگسال هرنفر کودک 2تا 6 سال هرنفر نوزاد زیر دوسال هزینه هرنفر هرشب اضافه انتخاب
FB۸۴۰,۰۰۰ تومان۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان
FB۸۹۰,۰۰۰ تومان۵۴۵,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۰,۰۰۰ تومان
FB۸۴۰,۰۰۰ تومان۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان
FB۸۰۰,۰۰۰ تومان۵۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان
FB۹۶۰,۰۰۰ تومان۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
FB۹۴۰,۰۰۰ تومان۵۷۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
FB۹۶۰,۰۰۰ تومان۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۸۰,۰۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان۷۱۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۸۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس هر نفر بزرگسال هرنفر کودک 2تا 6 سال هرنفر نوزاد زیر دوسال هزینه هرنفر هرشب اضافه انتخاب
FB۸۴۰,۰۰۰ تومان۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان
FB۸۹۰,۰۰۰ تومان۵۴۵,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۰,۰۰۰ تومان
FB۸۴۰,۰۰۰ تومان۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان
FB۸۰۰,۰۰۰ تومان۵۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان
FB۹۶۰,۰۰۰ تومان۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
FB۹۴۰,۰۰۰ تومان۵۷۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
FB۹۶۰,۰۰۰ تومان۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۸۰,۰۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان۷۱۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۸۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس هر نفر بزرگسال هرنفر کودک 2تا 6 سال هرنفر نوزاد زیر دوسال هزینه هرنفر هرشب اضافه انتخاب
FB۸۴۰,۰۰۰ تومان۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان
FB۸۹۰,۰۰۰ تومان۵۴۵,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۰,۰۰۰ تومان
FB۸۴۰,۰۰۰ تومان۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان
FB۸۰۰,۰۰۰ تومان۵۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان
FB۹۶۰,۰۰۰ تومان۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
FB۹۴۰,۰۰۰ تومان۵۷۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
FB۹۶۰,۰۰۰ تومان۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۸۰,۰۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان۷۱۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۸۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس هر نفر بزرگسال هرنفر کودک 2تا 6 سال هرنفر نوزاد زیر دوسال هزینه هرنفر هرشب اضافه انتخاب
FB۸۴۰,۰۰۰ تومان۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان
FB۸۹۰,۰۰۰ تومان۵۴۵,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۰,۰۰۰ تومان
FB۸۴۰,۰۰۰ تومان۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان
FB۸۰۰,۰۰۰ تومان۵۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان
FB۹۶۰,۰۰۰ تومان۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
FB۹۴۰,۰۰۰ تومان۵۷۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
FB۹۶۰,۰۰۰ تومان۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۸۰,۰۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان۷۱۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۸۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۸۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان

جزییات تور

شهر مبدأ: رشت
محل حرکت تور: راه آهن رشت
درجه سختی: سبک
محدوده سنی: نوزاد تا بزرگسال
مدت مرخصی: ۴ روز
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت
۲ شب اقامت در هتل انتخابی با خدمات کامل
ترانسفر رفت و برگشت هتل
بیمه مسافرتی
لیدر ازمدت زمان اقامت و گشت ها
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به هتل
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

شرح

تور مشهد از رشت با قطار فدک: 

سفر مشهد و رزرو هتل مشهد و تور مشهد از رشت با قطار یکی از پر طرفدارترین سفر های ایرانیان می باشد. مجموعه ایرانگردی و جهانگردی هرمس مفتخر است با ارائه رزرو هتل پنج ستاره و چهارستاره از جمله: هتل قصر طلایی ، هتل الماس، هتل درویشی ،   هتل کیانا ، هتل رفاه و تورهای لوکس از سراسر ایران با بهترین خدمات و امکانات با بیشترین تخفیف در این سفر زیبا در کنار شما باشد. مشهد یکی از پرتوریست ترین شهر های ایران است و بیش ترین سهم سفر های داخلی خصوصا در تعطیلات را به خود اختصاص داده است، این شهر در منطقه شرقی ایران قرار دارد و به دلیل موقعیت مذهبی، در واقع قرارگیری مرقد امام هشتم شیعیان در این شهر سالانه پذیرای توریست های زیادی است البته علاوه بر این مشهد جاذبه های گردشگری و تفریحی بسیاری مانند طبیعتی بکر و آثار تاریخی شاید مربوط به هزاران سال پیش دارد؛ همه این ها دست به دست هم داده تا تور مشهد از پراستقبال ترین تورهای داخلی باشد. مشهد پایتخت معنوی ایران است و دومین شهر مذهبی توریست پذیر در دنیا شناخته شده است، سالانه نزدیک به 25 میلیون گردشگر این شهر را برای سفر انتخاب می کنند؛ این حجم از مسافر و گردشگر باعث شده تا امکانات و خدمات رفاهی در سطح وسیعی متناسب با اقشار مختلف جامعه ایجاد شود، بنابراین در سفر مشهد با هتل ها، مراکز خرید متفاوتی روبه‌رو می شوید و با توجه به بودجه تان می توانید آن ها را انتخاب کنید؛ اگر قصد سفر به مشهد را دارید جاذبه های تفریحی، دیدنی و تاریخی آن مانند طرقبه، شاندیز، آرامگاه حکیم فردوسی، آرامگاه نادرشاه، پارک کوهسنگی، مجتمع های تجاری بزرگ، پارک های آبی و ... را در برنامه هایتان قرار دهید.

تور ریلی مشهد از رشت :

مجموعه ایرانگردی و جهانگردی هرمس ، برگزار کننده کاملترین خدمات بهمراه بهترین قیمت برای تورمشهد می باشد. تورمشهد یکی از بهترین و خاطره انگیز ترین سفرهای شما خواهد بود . این تور در همه فصول قابل اجرا است . برای مشاهده تورهای مشهد از رشت اینجا کلیک کنید . 📍 برای اطلاع از تور لحظه آخری مشهد از رشت با همکاران ما در تماس باشید. 📍 برای اطلاع از پکیج ها و تورهای لحظه آخری مشهد صفحه اینستاگرام هرمس را دنبال کنید.

تور مشهد از رشت با قطار فدک :

✔️ ویژه  فروردین ماه 

 

خدمات تور مشهد از رشت  (ریلی) :

✔️ بلیط رفت و برگشت ✔️ 2 شب و 3 روز اقامت در هتل  ✔️ ترانسفر  رفت وبرگشت #گروه_آژانسهای_هرمس   شماره های تماس:   شعبه_مشهد : ☎️ 985131904+

سایر تورهای رشت به مشهد

🚆  تور مشهد از رشت با قطار

 

✈️  تور مشهد از رشت  هوایی

 

🔖 هتل های پیشنهادی برای تور مشهد از رشت