برای اطلاعات بیشتر تورها باهمکاران ما در تماس باشید. 05131904

تور مشهد از رشت با قطار

Mashhad tour from rasht
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: MSHD99005
شروع: چهارشنبه - ۱۸ فروردین ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: MSHD99005
شروع: پنجشنبه - ۱۹ فروردین ۱۴۰۰
پایان: یکشنبه - ۲۲ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: MSHD99005
شروع: جمعه - ۲۰ فروردین ۱۴۰۰
پایان: دوشنبه - ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: MSHD99005
شروع: شنبه - ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۲۴ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: MSHD99005
شروع: یکشنبه - ۲۲ فروردین ۱۴۰۰
پایان: چهارشنبه - ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: MSHD99005
شروع: دوشنبه - ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
پایان: پنجشنبه - ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: MSHD99005
شروع: سه شنبه - ۲۴ فروردین ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۲۷ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: MSHD99005
شروع: چهارشنبه - ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
پایان: شنبه - ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: MSHD99005
شروع: پنجشنبه - ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
پایان: یکشنبه - ۲۹ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: MSHD99005
شروع: جمعه - ۲۷ فروردین ۱۴۰۰
پایان: دوشنبه - ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
کد تور: MSHD99005
شروع: شنبه - ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
پایان: سه شنبه - ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ فروردین ۱۴۰۰
هتل(ها) سرویس هر نفر بزرگسال هرنفر کودک 2تا 6 سال هرنفر نوزاد زیر دوسال انتخاب
FB۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۷۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۸۳۰,۰۰۰ تومان۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۷۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۸۰۰,۰۰۰ تومان۴۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۳۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۸۸۰,۰۰۰ تومان۵۲۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۳۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۲۰,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان۶۶۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس هر نفر بزرگسال هرنفر کودک 2تا 6 سال هرنفر نوزاد زیر دوسال انتخاب
FB۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۷۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۸۳۰,۰۰۰ تومان۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۷۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۸۰۰,۰۰۰ تومان۴۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۳۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۸۸۰,۰۰۰ تومان۵۲۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۳۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۲۰,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان۶۶۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس هر نفر بزرگسال هرنفر کودک 2تا 6 سال هرنفر نوزاد زیر دوسال انتخاب
FB۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۷۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۸۳۰,۰۰۰ تومان۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۷۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۸۰۰,۰۰۰ تومان۴۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۳۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۸۸۰,۰۰۰ تومان۵۲۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۳۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۲۰,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان۶۶۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس هر نفر بزرگسال هرنفر کودک 2تا 6 سال هرنفر نوزاد زیر دوسال انتخاب
FB۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۷۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۸۳۰,۰۰۰ تومان۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۷۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۸۰۰,۰۰۰ تومان۴۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۳۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۸۸۰,۰۰۰ تومان۵۲۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۳۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۲۰,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان۶۶۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس هر نفر بزرگسال هرنفر کودک 2تا 6 سال هرنفر نوزاد زیر دوسال انتخاب
FB۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۷۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۸۳۰,۰۰۰ تومان۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۷۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۸۰۰,۰۰۰ تومان۴۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۳۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۸۸۰,۰۰۰ تومان۵۲۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۳۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۲۰,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان۶۶۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس هر نفر بزرگسال هرنفر کودک 2تا 6 سال هرنفر نوزاد زیر دوسال انتخاب
FB۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۷۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۸۳۰,۰۰۰ تومان۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۷۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۸۰۰,۰۰۰ تومان۴۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۳۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۸۸۰,۰۰۰ تومان۵۲۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۳۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۲۰,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان۶۶۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس هر نفر بزرگسال هرنفر کودک 2تا 6 سال هرنفر نوزاد زیر دوسال انتخاب
FB۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۷۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۸۳۰,۰۰۰ تومان۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۷۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۸۰۰,۰۰۰ تومان۴۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۳۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۸۸۰,۰۰۰ تومان۵۲۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۳۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۲۰,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان۶۶۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس هر نفر بزرگسال هرنفر کودک 2تا 6 سال هرنفر نوزاد زیر دوسال انتخاب
FB۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۷۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۸۳۰,۰۰۰ تومان۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۷۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۸۰۰,۰۰۰ تومان۴۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۳۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۸۸۰,۰۰۰ تومان۵۲۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۳۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۲۰,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان۶۶۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس هر نفر بزرگسال هرنفر کودک 2تا 6 سال هرنفر نوزاد زیر دوسال انتخاب
FB۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۷۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۸۳۰,۰۰۰ تومان۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۷۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۸۰۰,۰۰۰ تومان۴۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۳۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۸۸۰,۰۰۰ تومان۵۲۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۳۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۲۰,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان۶۶۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس هر نفر بزرگسال هرنفر کودک 2تا 6 سال هرنفر نوزاد زیر دوسال انتخاب
FB۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۷۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۸۳۰,۰۰۰ تومان۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۷۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۸۰۰,۰۰۰ تومان۴۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۳۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۸۸۰,۰۰۰ تومان۵۲۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۳۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۲۰,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان۶۶۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس هر نفر بزرگسال هرنفر کودک 2تا 6 سال هرنفر نوزاد زیر دوسال انتخاب
FB۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۷۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۸۳۰,۰۰۰ تومان۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۷۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۸۰۰,۰۰۰ تومان۴۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۳۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۸۸۰,۰۰۰ تومان۵۲۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۳۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۹۲۰,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵۸۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
FB۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان۶۶۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
BB۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان

جزییات تور

شهر مبدأ: رشت
محل حرکت تور: راه آهن رشت
درجه سختی: سبک
محدوده سنی: نوزاد تا بزرگسال
مدت مرخصی: ۴ روز
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت
۲ شب اقامت در هتل انتخابی با خدمات کامل
ترانسفر رفت و برگشت هتل
بیمه مسافرتی
لیدر ازمدت زمان اقامت و گشت ها
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به هتل
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

شرح

تور مشهد از رشت با قطار: 

سفر مشهد و رزرو هتل مشهد و تور مشهد از رشت با قطار یکی از پر طرفدارترین سفر های ایرانیان می باشد. مجموعه ایرانگردی و جهانگردی هرمس مفتخر است با ارائه رزرو هتل پنج ستاره و چهارستاره از جمله: هتل قصر طلایی ، هتل الماس، هتل درویشی ،   هتل کیانا ، هتل رفاه و تورهای لوکس از سراسر ایران با بهترین خدمات و امکانات با بیشترین تخفیف در این سفر زیبا در کنار شما باشد. مشهد یکی از پرتوریست ترین شهر های ایران است و بیش ترین سهم سفر های داخلی خصوصا در تعطیلات را به خود اختصاص داده است، این شهر در منطقه شرقی ایران قرار دارد و به دلیل موقعیت مذهبی، در واقع قرارگیری مرقد امام هشتم شیعیان در این شهر سالانه پذیرای توریست های زیادی است البته علاوه بر این مشهد جاذبه های گردشگری و تفریحی بسیاری مانند طبیعتی بکر و آثار تاریخی شاید مربوط به هزاران سال پیش دارد؛ همه این ها دست به دست هم داده تا تور مشهد از پراستقبال ترین تورهای داخلی باشد. مشهد پایتخت معنوی ایران است و دومین شهر مذهبی توریست پذیر در دنیا شناخته شده است، سالانه نزدیک به 25 میلیون گردشگر این شهر را برای سفر انتخاب می کنند؛ این حجم از مسافر و گردشگر باعث شده تا امکانات و خدمات رفاهی در سطح وسیعی متناسب با اقشار مختلف جامعه ایجاد شود، بنابراین در سفر مشهد با هتل ها، مراکز خرید متفاوتی روبه‌رو می شوید و با توجه به بودجه تان می توانید آن ها را انتخاب کنید؛ اگر قصد سفر به مشهد را دارید جاذبه های تفریحی، دیدنی و تاریخی آن مانند طرقبه، شاندیز، آرامگاه حکیم فردوسی، آرامگاه نادرشاه، پارک کوهسنگی، مجتمع های تجاری بزرگ، پارک های آبی و ... را در برنامه هایتان قرار دهید.

تور ریلی مشهد از رشت :

مجموعه ایرانگردی و جهانگردی هرمس ، برگزار کننده کاملترین خدمات بهمراه بهترین قیمت برای تورمشهد می باشد. تورمشهد یکی از بهترین و خاطره انگیز ترین سفرهای شما خواهد بود . این تور در همه فصول قابل اجرا است . برای مشاهده تورهای مشهد از رشت اینجا کلیک کنید . 📍 برای اطلاع از تور لحظه آخری مشهد از رشت با همکاران ما در تماس باشید. 📍 برای اطلاع از پکیج ها و تورهای لحظه آخری مشهد صفحه اینستاگرام هرمس را دنبال کنید.

تور مشهد از رشت (ریلی) :

✔️ ویژه  فروردین ماه 

 

خدمات تور مشهد از رشت  (ریلی) :

✔️ بلیط رفت و برگشت ✔️ 2 شب و 3 روز اقامت در هتل  ✔️ ترانسفر  رفت وبرگشت #گروه_آژانسهای_هرمس   شماره های تماس:   شعبه_مشهد : ☎️ 985131904+

سایر تورهای رشت به مشهد

🚆  تور مشهد از رشت با قطار فدک 

 

✈️  تور مشهد از رشت  هوایی

 

🔖 هتل های پیشنهادی برای تور مشهد از رشت